Tài liệu hướng dẫn cơ bản về phần mềm dự toán F1
Khi cần các thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ trực tiếp vui lòng gọi cho phòng kỹ thuật công ty Dự Toán F1

http://dutoanf1.com/TaiVe/HDSD_du_toan_f1.doc