Mình đang lập dự toán mẫu biểu mới đều yêu cầu có chi phí dự phòng, nếu phân bổ vào trong từng chiết tính thì chủ đầu tư không đồng ý bảo CPDP nếu phân bổ vào từng đơn giá thì CDT bảo phải thanh toán cho nhà thầu cả khoản CPDP này nên không đồng ý. Mà khong phân bổ vào chiết tính thêm vào cuối dòng bảng tổng hợp thì lại làm sai mẫu biểu của nhà thầu, các anh chị em làm dự toán có cao kiến gì trong vấn đề này tư vấn cho mình với. Cảm ơn mọi người nhiều