* Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2011: thời gian áp dụng biểu giá từ 01 tháng 03 năm 2011:

http://www.mediafire.com/view/xihrjn...a_ban_dien.pdf

* Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2011: thời gian áp dụng biểu giá từ 20 tháng 12 năm 2011:

http://www.mediafire.com/view/w2k253...a_ban_dien.pdf