Công văn Số: 1252/CBLS-STC-SXD ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Cao Bằng về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng cụm xây dựng Thành phố Cao Bằng thời điểm quý III năm 2018.
Công văn Số: 1318/CBLS-STC-SXD ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Cao Bằng về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng tại huyện Bảo Lâm, Thông Nông, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Quảng Uyên, Bảo Lạc, Trùng Khánh. Thời điểm quý III năm 2018.
Mức giá trong công bố này là mức giá tối đa để chủ đầu tư tham khảo làm cơ sở tính giá vật liệu đến hiện trường xây lắp, áp dụng để tính đơn giá và là cơ sở để tính bù trừ chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình xây dựng.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

https://drive.google.com/file/d/147n...ew?usp=sharing