Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 14/7/2015 hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

http://www.mediafire.com/view/9dxc1j...u_cong_ich.pdf