Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 10 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2008 và thay thế Quyết định số QĐ 12/2008/QĐ-BTC ngày 25/2/2008 về giá bán xăng và các loại dầu của Bộ Tài chính:

http://www.mediafire.com/view/ughbf0...a_xang_dau.pdf