ông văn Số: 2525/TB-LS ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công

bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2018.

Mức giá các loại vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, là mức tối đa để chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xem xét hồ sơ tính toán giá dự toán của các tổ chức tư vấn xây dựng trước khi phê duyệt dự toán công trình xây dựng.
https://drive.google.com/file/d/1Xq4...ew?usp=sharing