Các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu tại thị trường
trong nước thực hiện giảm giá bán lẻ 500 đ/l, cụ thể: giá bán lẻ xăng tối đa ở nhiệt độ
thực tế (đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) tại các địa bàn gần cảng nhập khẩu xăng
dầu (vùng 1) như sau:
- Xăng không chì RON 95: 11.600 đ/l,
- Xăng không chì RON 92: 11.300 đ/l,
- Xăng không chì RON 90: 11.100 đ/l,
- Xăng không chì RON 83: 10.900 đ/l
Giá bán lẻ xăng tại các địa bàn xa cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 2) không
vượt quá 2% giá bán lẻ tại vùng 1. Các địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2 thực hiện theo
hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại Quyết định số
0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 13 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2007:

http://www.mediafire.com/view/z0bntw...a_xang_dau.pdf