Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 11 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2007 và thay thế: Quyết định số 41/2006/QĐ-BTC ngày 9/8/2006 về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2006; công văn số 178/BTC-QLG ngày 4/01/2007
về thực hiện giá bán diesel theo chất lượng mới; Quyết định số 73/2007/QĐ-BTC ngày 16/8/2007 về việc giảm giá bán xăng của Bộ Tài chính:

http://www.mediafire.com/view/jqe23t...a_xang_dau.pdf