Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 16 giờ 00 ngày 9 tháng 8 năm 2006 và thay thế Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM ngày 27/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại:

http://www.mediafire.com/view/pm2ygr...a_xang_dau.pdf