Ngày 31/12/2015 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 4300/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Bộ đơn giá gồm 4 phần:

1. Phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị
2. Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
3. Phần duy trì cây xanh đô thị
4. Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Hiện nay phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ nội dung bộ đơn giá trên và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng đang sử dụng phần mềm

Khách hàng quan tâm hãy nhanh chóng tải dữ liệu về để sử dụng cho công việc của mình

Trân trọng!