THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG LAI CHÂU THÁNG 01 NĂM 2016
http://www.mediafire.com/view/pllx6i...1-nam-2016.pdf