Công văn số: 58/LS-XD-TC ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Nghệ An về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công bố giá vật liệu của Liên Sở để chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng để lập, điều

chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước theo các tập đơn giá xây dựng công trình do Uỷ ban

nhân dân tỉnh Nghệ An công bố tại các Quyết định số 5913/QĐ-UBND, số 5914/QĐ-UBND ngày 16/12/2015.

Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

https://drive.google.com/open?id=1ZP...Ix9ttsFMe3HWxm