Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNG

Trong chữ VỮNG vẫn còn dấu NGÃ

Trong chữ HIỂU vẫn còn dấu HỎI

Chữ NGẮN dài hơn chữ DÀI

SUNG SƯỚNG có 9 chữ thì GIAN TRUÂN cũng vậy

HẠNH PHÚC có 8 chữ thì BI THƯƠNG cũng vậy

TÌNH YÊU có 7 chữ thì PHẢN BỘI cũng vậy

SỰ THẬT có 6 chữ thì GIẢ DỐI cũng vậy

BẠN BÈ có 5 chữ thì KẺ THÙ cũng vậy

CƯỜI có 4 chữ thì KHÓC cũng vậy

YÊU có 3 chữ thì HẬN cũng vậy

Nguồn: sưu tầm