Công văn Số: 68/SXD-KT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk.
Công văn Số: 69/SXD-KT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 1+2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/download/ys...%E1%BA%AFk.pdf