Công văn Số: 2661/SXD-KTXD ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thời điểm quý I năm 2019 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng.

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến chân công trình.

Giá một số loại vật liệu xây dựng kèm theo Công bố này là giá tối đa để tham khảo, áp dụng cho việc tính đơn giá xây dựng công trình, tính bù trừ chênh lệch vật liệu hoặc điều chỉnh giá trị dự toán công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

https://drive.google.com/open?id=1HK...OqAWgynHOHHhYh
https://drive.google.com/open?id=1FW...PHRnJtlwo_mvik