Công văn Số: 25/CB-LS ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

https://drive.google.com/open?id=1sG..._pRVSQ_0g7AsU6