Công văn Số: 1339/SXD-KT&VLXD ngày 17 tháng 07 năm 2019 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang, làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

Bảng công bố này không sử dụng như cơ sở pháp lý cho việc xác định giá sản phẩm xây dựng. Giá vật liệu xây dựng là giá tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm Huyện và Thị Xã.
https://drive.google.com/file/d/1yd8...ew?usp=sharing