Công văn Số: 07/2019/CBGVL-LS ngày 01 tháng 08 năm 2019 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Nam Định về

việc công bố mức giá bình quân tối đa vật liệu xây dựng – thiết bị đến hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 07 năm 2019.

Bảng giá vật liệu có một số chủng loại vật liệu chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình (có ghi chú trong

bảng giá vật liệu), chủ đầu tư căn cứ theo các quy định hiện hành để tính giá vận chuyển đến chân công trình.

Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng!

https://drive.google.com/open?id=1Cf...7bppEMAVaEnRvH