ÓM TẮT VĂN BẢN
Thuê kiểm tra nghiệm thu công trình XD Nhà nước không quá 20% chi phí tư vấn giám sát

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ công trình xây dựng.

Theo quy định mới sửa đổi, chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là một thành phần chi phí thuộc khoản mục chi phí khác và được dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước, chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng không vượt quá 20% chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Thông tư cũng bổ sung quy định mới với trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng có nhiều nhà thầu chính tham gia thi công, chủ đầu tư có thể tổ chức nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng với từng nhà thầu chính thi công xây dựng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BXD.

https://cms.luatvietnam.vn/tai-file-...44727.doc.aspx