Name:  Untitled.jpg
Views: 1285
Size:  37.8 KB

Mình nghĩ Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình thêm vào mấy cột nữa cho giống như Thông tư về hướng dẫn đo bóc khối lượng.

Cột số (2): Ký hiệu bản vẽ
Cột số (11): Khối lượng 1 bộ phân
Cột số (13): Ghi chú