Công văn số: 271/TBLS/XD-TC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố giá vật liệu xây dựng và thiết bị tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân

tham gia hoạt động xây dựng tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bảng giá vật liệu là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về sản phẩm, hàng hóa vật

liệu xây dựng, làm cơ sở tham khảo trong việc thiết lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.
https://drive.google.com/file/d/107u...ew?usp=sharing