Theo Luật xây dựng và nghị định 10, nghị định 15 thì Tổng mức đầu tư có vài phương pháp lập. trong đó tổng mức đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị dự án để phục vụ lập dự toán chuẩn bị đầu tư thì mình thấy phương pháp lập tổng mức theo xuất vốn đầu tư là sát và nhanh nhất vì có đầy đủ các số liệu để lập.
Các số liệu để lập gồm:
- Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 ban hành Suất vồn đầu tư xây dựng công trình.
- Công văn 1717/BXD-KTXD ngày 17 tháng 5 năm 2021 Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Chỉ số giá xây dựng của các tỉnh tại thời điểm lập tổng mức đầu tư.
Giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì Chủ đầu tư phải lập dự toán và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.
Mình sử dụng F1 cũng đã lâu, nhưng thấy F1 chưa có tính năng lập tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư. mong F1 nghiên cứu bổ sung tính năng này giúp cho A E lập dự toán giảm bớt công sức, thời gian, tránh sai sót.
Hiện tại mình thấy mới chỉ có GXD là có file Excel để tính