Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Dự toán F1 lỗi

 1. #1
  Junior Member
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  20
  Cảm ơn
  55
  Thanked 2 Times in 2 Posts

  Dự toán F1 lỗi

  Xin chào!
  Trong quá trình sử dụng F1 (khóa cứng) tôi bị lỗi sau:
  1. Lỗi thứ 1
  Name: 1.jpg
Views: 432
Size: 28.3 KB

  2. Sau đó tôi tải bộ cài mới nhất từ trang chủ cài lại. Sử dụng lại gặp lỗi thứ 2
  Name: 2022-09-19_103333.jpg
Views: 430
Size: 57.3 KB

  Nhờ Admin xem và hướng dẫn cách xử lý!
  Cảm ơn!

 2. #2
  Junior Member
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  20
  Cảm ơn
  55
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  Đang làm mà cứ bị lỗi, mất hết công sức làm rồi!

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at 2t5nyKKwWUb_p16jguGGV0EHd5IlWmggvEqswa26cnmA.Ry9ev bAnsQeoJHdTG9zOkG9B8tlJlMjUDQWaAdmp24mN(Boolean , Boolean , String )
  at 2t5nyKKwWUb_p16jguGGV0EHd5IlWmggvEqswa26cnmA.BqeeW $Ojfv5YkKZJLWDdH8M(Object , EventArgs )
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(Eve ntArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.ProcessCmdK ey(Message& m, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.ToolStripManager.ProcessShort cut(Message& m, Keys shortcut)
  at System.Windows.Forms.ToolStripManager.ProcessCmdKe y(Message& m, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKe y(Message& msg, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.Form.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
  at 2t5nyKKwWUb_p16jguGGV0EHd5IlWmggvEqswa26cnmA.hPpwJ IDBhORWORzLIIcVTVs(Message& , Keys )
  at System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message & msg, Keys keyData)
  at NeoTabControlLibrary.NeoTabWindow.ProcessCmdKey(Me ssage& msg, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message & msg, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message & msg, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKe y(Message& msg, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message & msg, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.Control.ProcessCmdKey(Message & msg, Keys keyData)
  at SourceGrid.GridVirtual.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
  at System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Mes sage& msg)
  at System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMess ageInternal(Control target, Message& msg)
  at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Pre TranslateMessage(MSG& msg)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9164 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  DuToanF1
  Assembly Version: 2.41.42.377
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  DuToanEntity
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  SourceGrid
  Assembly Version: 4.40.8294.16006
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  ylmJoEIphOhUeffcMRRweNoJBnUwA
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  xavRFivTOWctDFZrAKMUvqmcRNKA
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  DuToanBO
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  fggFLlrwrShOOwyBubxJBQnVrpKe
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9156 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  DuToanF1CustomControls
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  DuToanDBDAL
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  jJmmUFgAiKzENgADxtkOQpZplsZb
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  xsVZEhkoVgtyWfRXHgajENOElpu
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  System.Data.SQLite
  Assembly Version: 1.0.99.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9153 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------
  NeoTabControlLibrary
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  NeoTabControlLibrary.CommonObjects
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  hlmORswTzWoWQjdmEMUHyuqcKFZy
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  CalcEngine
  Assembly Version: 1.0.0.2
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  ppKRzSyACnTTHLcAwUZAPCHPMgIr
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  Ciloci.Flee
  Assembly Version: 0.0.0.0
  Win32 Version: 2.41.42.377
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/DuToanF1.exe
  ----------------------------------------
  Microsoft.VisualBasic
  Assembly Version: 8.0.0.0
  Win32 Version: 8.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
  ----------------------------------------
  FarPoint.Win.Spread
  Assembly Version: 4.0.2026.2005
  Win32 Version: 4.0.2026.2005
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/FarPoint.Win.Spread.DLL
  ----------------------------------------
  FarPoint.Win
  Assembly Version: 4.0.2026.2005
  Win32 Version: 4.0.2026.2005
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/FarPoint.Win.DLL
  ----------------------------------------
  System.Web
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9161 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
  ----------------------------------------
  System.Management
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
  ----------------------------------------
  Ionic.Zip
  Assembly Version: 1.9.1.5
  Win32 Version: 1.9.1.5
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/Ionic.Zip.DLL
  ----------------------------------------
  SpreadsheetGear
  Assembly Version: 6.0.3.151
  Win32 Version: 6.0.3.151
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DuToanF1/SpreadsheetGear.DLL
  ----------------------------------------
  Microsoft.Office.Interop.Excel
  Assembly Version: 15.0.0.0
  Win32 Version: 15.0.4569.1506
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Office.Interop.Excel/15.0.0.0__71e9bce111e9429c/Microsoft.Office.Interop.Excel.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.


 3. #3
  Administrator
  Ngày tham gia
  Mar 2013
  Bài viết
  754
  Cảm ơn
  88
  Thanked 59 Times in 53 Posts
  Có lẽ file dự toán của anh có lỗi rồi ạ. Anh gọi cho em theo số 0978 411 711 để em kiểm tra ạ.

 4. Các thành viên sau đã cảm ơn bài viết của bạn:

  LePhan (20-09-2022)

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  
CÔNG TY CỔ PHẦN F1 TECH
Add: Số 26, Ngõ 91, Tổ 14, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội
Tel: 024 3990 8058
Email : dutoanf1@gmail.com