Công văn 3473/BCT-ĐL ngày 15/5/2020 của Bộ Công thương áp dụng cho quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016

hiện nay ĐM 4970 đã thay đổi thành ĐM 36 vậy văn bản 3473/BCT-ĐL có áp dụng cho định mức 36 ko, hay tính toán áp đụng ĐM 36 như các định mức khác theo TT BXD, chờ BTC ra văn bản mới.
Xin chân thành cảm ơn!