Công văn Số: 267CBLS-XD-TC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Lào Cai về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Lào Cai.

Gía vật liệu trong bảng Công bố giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá thị trường, giá tại thành phố Lào Cai và các huyện trong tỉnh trong điều kiện thương mại bình thường tại thời điểm Công bố.

Công bố giá vật liệu xây dựng tại phụ biểu nêu trên là căn cứ để chủ đầu tư xác định giá đến chân công trình và là căn cứ cho các cơ quan quản lý kiểm soát lập dự toán và thanh quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/download/zm...toanf1.com.pdf