Ngày 04/11/2016 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi có hướng dẫn số 2947/HD-SXD về việc thực hiện các bộ đơn giá Quảng Ngãi 2016 về việc thực hiệnc các bộ đơn giá xây dựng được công bố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/10/2016 theo các quyết định số:

1. Quyết định 535/QĐ-UBND: phần Xây dựng

2. Quyết định 533/QĐ-UBND: phần Lắp đặt

3. Quyết định 544/QĐ-UBND: phần Khảo sát

4. Quyết định 534/QĐ-UBND: Phần Dịch vụ công ích đô thị

File gốc hướng dẫn số 2947/HD-SXD