Công bố số: 1364/SXD-KT& VLXD, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Name:  lâm đồng số 1364_001.jpg
Views: 263
Size:  76.9 KB

Gía ca máy và thiết bị thi công.

Name:  lâm đồng số 1364_002.jpg
Views: 250
Size:  72.2 KB
Name:  lâm đồng số 1364_003.png
Views: 249
Size:  92.7 KB