Ngày 11 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

Trích dẫn:

QUYẾT ĐỊNH
Về Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Căn cứ Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt;
Căn cứ Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa;
Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng (bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 168/TTr-SXD ngày 19 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm các phần sau:

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công;
- Phần Khảo sát xây dựng;
- Phần xây dựng;
- Phần Lắp đặt;
- Phần Sửa chữa.


1. Bộ đơn giá xây dựng công trình (phần giá ca máy và thiết bị thi công; khảo sát xây dựng; phần xây dựng công trình; phần lắp đặt; phần sửa chữa) trên địa bàn tỉnh Sơn La, là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với công trình xây dựng cơ bản ngành bưu chính, viễn thông; ngành xây lắp đường dây tải điện, lắp đặt trạm biến áp thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ công thương ban hành.

2. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai, tổng hợp những đề xuất kiến nghị về bộ đơn giá xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

3. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá xây dựng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và kiến nghị Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2016 và thay thế các Quyết định:

Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh;
Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát;
Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá phần Xây dựng;
Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung đơn giá phần Xây dựng;
Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá phần Lắp đặt;
Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung đơn giá lắp đặt;
Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc Công bố đơn giá phần sửa chữa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La, các chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file gốc không có password/mật khẩu của bộ đơn giá 2413/QĐ-UBND ban hàng ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La:

Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Xây dựng
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Lắp đặt
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Khảo sát xây dựng
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Phần Sửa chữa
Quyết định số 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La – Bảng giá Ca máy và thiết bị thi công