Name:  QD_201.2015_quy dinh vung 2 xang dau _001.jpg
Views: 421
Size:  43.5 KB
Name:  QD_201.2015_quy dinh vung 2 xang dau _002.jpg
Views: 406
Size:  25.9 KB
Name:  QD_201.2015_quy dinh vung 2 xang dau _003.jpg
Views: 421
Size:  40.6 KB

Tải file gốc tại:
Danh mục các địa bàn xa cảng đầu nguồn tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu, chi phí kinh doanh cao (địa bàn Vùng 2)