Công văn Số: 92/QĐ-SXD ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7,8,9 và quý III trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tập chỉ số giá xây dựng này là để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách được xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

http://www.mediafire.com/file/vvta5a...toanf1.com.pdf