Ngày 08/12/2016 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1677/SXD-KT về việc công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắc Nông theo mức lương cơ sở đầu vào 2.405.000đ/tháng


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2015 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn xác và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2015 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn xác định Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1134/2015/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ xây dựng V/v Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/2016 QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ;

Căn cứ Công văn số 2377/BXD-KTXD ngày 25/10/2016 của Bộ Xây dựng V/v cho ý kiến đối với đơn giá nhân công đầu vào theo thực tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6411/UBND-CNXD ngày 01/12/2016 V/v công bô, hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công:

1.1. Đơn giá nhân công xác định theo Công bố này đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

b) Đã được điều tra, khảo sát đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của địa phương, và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

c) Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

1.2. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Công bố này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, ... để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Xác định đơn giá nhân công.

Đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

- GNC: đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.

- LNC: mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và đã tính đến các yếu tố thị trường không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước đã được tính trong chi phí chung (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp), là: 2.405.000 đồng/tháng

- HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng.

- t: 26 ngày làm việc trong tháng.

3. Xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công:

Giá ca máy được xác định theo công thức:

CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK (đồng/ca)

Trong đó:

- CCM: giá ca máy (đồng/ca)

- CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca)

- CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca)

- CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)

- CNC: chi phí nhân công Điều khiển (đồng/ca)

- CCPK: chi phí khác (đồng/ca)

Nội dung chi phí giá ca máy được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 Thông tư 06/2016/TT-BXD

Chi phí nhiên liệu được tính trong giá ca máy như sau:

+ Giá xăng Mogas 92 KC: 15.609 đồng/lít.

+ Dầu Diezen thông dụng (0,5% S): 12.073 đồng/lít.

+ Điện sản xuất: 1.277 đồng/kWh.

+ Dầu mazut 9.027đồng/lít

(Đơn giá trên chưa bao gồm VAT, tại thời điểm tháng 10/2016)


Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác; định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng; thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy; vận dụng theo Quyết định số 1134/2015/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ xây dựng V/v Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4. Phạm vi, thời điểm áp dụng và xử lý chuyển tiếp:

4.1. Phạm vi áp dụng:

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công kèm theo Công bố này để các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) áp dụng các quy định do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng trong việc xác định Tổng mức đầu tư, dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4.2. Thời điểm áp dụng.

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo công bố này được áp dụng từ ngày 01/12/2016 và thay thế đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công đã được công bố trước đây tại công văn số 437/SXD-KT ngày 29/4/2016 và công văn số 556/SXD-KT ngày 31/5/2016 của Sở Xây dựng Đắk Nông.

4.3. Xử lý chuyển tiếp.

Các dự án đầu tư xây dựng đã hoặc đang lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư được áp dụng đơn giá theo Công bố này để xác lập chi phí đầu tư xây dựng.

Các công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán trước ngày 01/12/2016 nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì Chủ đầu tư tự xác định lại dự toán, tổng dự toán theo Công bố này.

Các công trình, hạng mục công trình đến ngày 01/12/2016 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì Chủ đầu tư tự tổ chức xác định lại dự toán, tổng dự toán theo Công bố này.

Các gói thầu đến ngày 01/12/2016 chưa ký kết hợp đồng xây dựng, hoặc đang thương thảo Hợp đồng thì Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện xác định, điều chỉnh chi phí nhân công, ca máy và thiết bị thi công theo công bố này của Sở Xây dựng.

Đối với các gói thầu đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 01/12/2016 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Đối với đơn giá ca máy và thiết bị thi công trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Nhà thầu tư vấn lập dự toán xây dựng theo thiết kế xây dựng của công trình có trách nhiệm đề xuất giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chưa có trong Phụ lục kèm theo công bố này hoặc có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và Điều kiện thi công của công trình để lập dự toán và đảm bảo tính đầy đủ về hồ sơ tài liệu báo cáo chủ đầu tư.

Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét hướng dẫn, nếu vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.

Công văn số 1677/SXD-KT về việc công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông theo mức lương cơ sở đầu vào 2.405.000đ/tháng