Ngày 19/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH 1329/QĐ-BXD

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế – kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch …) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò …) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế – thi công hiện hành.

I- KẾT CẤU BỘ ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH 1329/QĐ-BXD

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng theo quyết định 1329/QĐ-BXD bao gồm 2 phần và phụ lục kèm theo:

Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu theo định mức 1329/QĐ-BXD:

– Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông

– Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện

– Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo

– Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác sản xuất kết cấu gỗ

– Chương V: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại

– Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn

– Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác

Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu theo định mức 1329/QĐ-BXD:

– Định mức hao hụt vật liệu trong thi công
– Định mức hao hụt vữa bê tông
– Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển
– Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công
– Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho


Phụ lục quyết định 1329/QĐ-BXD:

– Phụ lục 1: Bảng trọng lượng đơn vị vật liệu

– Phụ lục 2: Bảng phân loại gỗ

II- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1329/QĐ-BXD

1- Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

2- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nói trên trong từng phần, từng chương của bộ Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng đều có thuyết minh và hướng dẫn cách thức sử dụng và tính toán cụ thể hao phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của loại công tác xây dựng, cấu kiện và kết cấu xây dựng cần định mức.

3- Đối với các công tác xây dựng, các loại cấu kiện và kết cấu xây dựng chưa được định mức vật liệu trong bộ định mức này hoặc định mức đã có nhưng không phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình, dự án thì Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công xây dựng căn cứ vào tài liệu thiết kế công trình, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm thiết kế – thi công hiện hành, điều kiện thi công công trình… xác định loại vật liệu và thống nhất mức tiêu hao vật liệu phù hợp với công trình xây dựng theo quy định.