Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 05 năm 2014 kèm theo văn bản số 05/2014/CBGVTXD-LS ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.
http://www.mediafire.com/download/6d...ooanf1.com.pdf