Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hội An kể từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/3/2014 kèm theo thông báo số 41/TB-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của UBND TP Hội An.
http://www.mediafire.com/view/88hp29...toanf1.com.pdf