Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành Phố Hội An kể từ ngày 1/05/2014 đến ngày 31/05/2014 kèm theo thông báo số 290/TB-UBND ngày 18 tháng 06 năm 2014 của UBND TP Hội An.
http://www.mediafire.com/view/vq4i2j...toanf1.com.pdf