Ngày 28/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1354/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng


Điều 1. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định 1354/QĐ-BXD thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

1. Nội dung định mức dự toán khảo sát xây dựng 1354/QĐ-BXD

Định mức dự toán khảo sát xây dựng 1354/QĐ-BXD bao gồm:

– Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

– Mức hao phí lao động: Là số lượng ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

– Mức hao phí máy thi công: Là số lượng ca sử dụng máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

2. Kết cấu định mức dự toán khảo sát xây dựng 1354/QĐ-BXD

– Tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 10 chương.

Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm
Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý
Chương 3: Công tác khoan
Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nƣớc ngầm trong hố khoan
Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường
Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng
Chương 7: Công tác đo khống chế cao
Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình
Chương 9: Công tác số hóa bản đồ
Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ

– Mỗi loại định mức được trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và đƣợc xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác khảo sát xây dựng

– Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán khảo sát xây dựng 1354/QĐ-BXD được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí vật liệu chính

+ Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân, kỹ sư trực tiếp thực hiện công tác khảo sát.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác đƣợc tính bằng tỷ lệ % so với chi phí sử dụng máy chính.

3. Hướng dẫn áp dụng định mức 1354/QĐ-BXD

– Định mức dự toán khảo sát xây dựng 1354/QĐ-BXD được sử dụng để xác định đơn giá khảo sát xây dựng, dự toán chi phí khảo sát xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

– Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi chương của tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng 1354/QĐ-BXD còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.

Tải file gốc quyết định số 1354/QĐ-BXD