Ngày 28/12/2016 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản hướng dẫn số 5607/EVN-ĐT về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp theo quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016