HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG TỪ NĂM 2017
NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 17/2016/TT-BXD


1. Về việc cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hiện nay theo quy định nào? Thủ tục trình tự thực hiện có những gì mới?
2. Quy định về các “hạng” hành nghề có gì thay đổi?
3. Cơ quan nào có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề theo các hạng?
4. Hiệu lực của các chứng chỉ hành hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây sẽ thực hiện chuyển tiếp ra sao?
5. Việc thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thực hiện thế nào?

Người trình bày: Phương VKT