ĐIỂM MỚI & LƯU Ý KHI XÁC ĐỊNH CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CỦA THÔNG TƯ 01/2017/TT-BXD SO VỚI THÔNG TƯ 17/2013/TT-BXD:

1.Hướng dẫn chi tiết

2.Phạm vi điều chỉnh & Đối tượng áp dụng

3. Kết cấu tổng thể

4. Nội dung chi phí khảo sát xây dựng

5.Các phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng

6. Xác định một số khoản chi phí có liên quan đến khảo sát xây dựng

7.Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng


Người trình bày: Vũ Ngọc Phương
Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng