HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊNH GIÁ XD - theo Quyết định số: 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Video 1: Câu 1 đến 20 (Phần pháp luật chung Xây dựng)

- Các video tiếp theo được cập nhật tại Group " LUYỆN THI SÁT HẠCH KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ (BXD CÔNG BỐ)"

Người trình bày: Vũ Ngọc Phương
Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng