Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2014 của tỉnh Khánh Hòa theo công văn số:596/CBGVL-LS ngày 28/03/2014 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.
http://www.mediafire.com/view/da2u39...TOANF1.COM.pdf