Thông báo Giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Lai Châu Tháng 7 năm 2014 ban hành theo thông báo số: 444 /TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 7 năm 2014 của liên sở Tài Chính Xây Dựng UBND tỉnh Lai Châu.
http://www.mediafire.com/view/uv6dgv...TOANF1.COM.pdf