Thông báo Giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Lai Châu Tháng 8 năm 2014 ban hành theo thông báo số: 513 /TBLS-TC-XD ngày 27 tháng 8 năm 2014 của liên sở Tài Chính Xây Dựng UBND tỉnh Lai Châu.
http://www.mediafire.com/view/i29ev0...TOANF1.COM.pdf