Thông báo Giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Lai Châu Tháng 11 năm 2014 ban hành theo thông báo số: 666 /TBLS-TC-XD ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính Xây Dựng UBND tỉnh Lai Châu
http://www.mediafire.com/view/ctl97f...TOANF1.COM.pdf