HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊNH GIÁ XD - theo Quyết định số:1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ video hướng dẫn cho 3 phần, gồm:

1. Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng: 87 câu ở mục A - Phần I - Quyết định số:1391/QĐ-BXD - 87 câu này thì khi thi bất kỳ chứng chỉ nào:định giá XD, khảo sát XD, thiết kế, tư vấn giám sát, kiểm định, ATLĐ đều phải ôn thi theo 87 câu pháp luật chung này

2. Câu hỏi pháp luật lĩnh vực định giá xây dựng: 59 câu ở điểm IV, mục B - Phần I - Quyết định số:1391/QĐ-BXD

3. Câu hỏi kiến thức chuyên môn định giá xây dựng: 61 câu ở mục E

Phần II - Quyết định số:1391/QĐ-BXD

- Video 1: Câu 1 đến 20 Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng

- Video 2: Câu 21 đến 40 Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng

- Các video tiếp theo được cập nhật tại Group: LUYỆN THI SÁT HẠCH KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ BXD CÔNG BỐ

Người trình bày: Vũ Ngọc Phương
Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng