Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 236/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung)

Bổ sung phần lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2017Tải văn bản gốc quyết định 236/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (bổ sung)