Thông tư của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà Nước theo Nghị Định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ

http://www.mediafire.com/view/xezutx...p_luu_dong.pdf