Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

* Sửa đổi và bổ sung các chương:

Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

Chương IV: Công tác làm đường

Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ

Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

Chương XI: Các công tác khác

* Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2017Tải văn bản gốc quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)