Công văn Số: 156/CB-LS ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

https://drive.google.com/open?id=0B7...HEySHVwMF9iNmM